Aktivity programu Zdravé klima

Školení pedagogů

Cílem aktivity je posílit oblast prevence cíleným vzděláváním pedagogických pracovníků v oblasti sociální a poradenské, vytvořit metodický materiál pro práci patrona, nastavit metody, postupy a formy práce patrona nezbytné pro vytvoření účinné sociálně podpůrné sítě. 

Na začátku projektu proběhne školení všech pedagogických pracovníků, kteří se budou dále na projektu podílet jako třídní učitelé, metodici vzdělávání nebo organizátoři volnočasových aktivit. Bude motivovat pedagogické pracovníky ke spolupráci na tvorbě sociálně psychologické podpůrné sítě.

Pro ty, kteří se do projektu zapojí jako patroni žáků, se uskuteční tři dvoudenní workshopy. Jejich smyslem bude, aby pedagogičtí pracovníci více porozuměli sociálnímu pozadí vzniku komplikací, vývojovým složitostem v dospívání ve spojení s prostředím a celkově komplikovanému utváření osobnosti.

1 + 1

Cílem aktivity je působení patronů jako podpůrného prvku pro žáky s problémy. Patron vstoupí se žákem do vztahu, ve kterém bude analyzovat vzniklou situaci a nabídne možná východiska, bude žáka provázet a podporovat. Situaci s ním bude řešit nebo nabídne řešení ve spolupráci s jinými subjekty. Patron bude garantem spolupráce s rodiči při řešení složitějších situací u žáků, kteří se dostali do problémů.

Řešení problémů žáků bude probíhat takto:

 1. Identifikujeme žáka s problémem, a to za pomoci vyučujících, třídního učitele, výchovného poradce nebo metodika prevence.
 2. Pokud problém pokračuje, nabídne třídní učitel žákovi možnost spolupráce s patronem. Ta bude zaměřená nejen na prospěch a jeho chování, ale i na jeho motivy a osobní situaci. Pokud je žák ochotný spolupracovat, dohodnou se první minimální kroky s podporou patrona. Proběhne tzv. rodinná konference za účasti žáka a jeho patrona, třídního učitele, zákonného zástupce, výchovného poradce, metodika prevence a případně i nezávislého sociálního pracovníka. Nepůjde zde o udělení výchovných opatření, ale o hledání příčin problému, o způsobu jeho řešení a o jasném stanovení úkolů pro zúčastněné. Způsob řešení bude dán písemnou formou jako dohoda všech.
 3. Nepřinese-li tento nadstandardní postup úspěch, postupuje se dále dle školního řádu i za účasti patrona.

Podpora vzdělávání

Smyslem této aktivity je minimalizovat předčasné odchody žáků ze školy bez dosaženého stupně vzdělání z důvodů neplnění studijních povinností a prospěchové neúspěšnosti. Cílem je nabídnout žákům odbornou i metodickou podporu při řešení vzdělávacích problémů a při problémech s učením.

Po včasné identifikaci žáka se vzdělávacími problémy patron, případně vyučující nebo třídní učitel společně se žákem vybere a osloví metodika vzdělávání. Ten se žákem analyzuje příčiny neúspěchu a určí kroky, které napomohou zlepšení studijních výsledků. Na základě analýzy problému zpracují plán podpory. Společně pak budou pracovat na vytváření správných studijních návyků a na nácviku efektivních studijních metod, případně společně kontaktují odborníka externistu pro poskytnutí speciální péče.

Aktivní pomoc ze strany školy bude mít tyto fáze: depistáž, přidělení metodika vzdělávání, zpracování plánu podpory a podpis dohody o spolupráci.

Inkluzivní vzdělávání chceme podpořit tím, že do studovny pořídíme kvalitní PC sestavy vhodné i pro grafické programy. Bude přístupná i odpoledne, což by mělo snížit počet žáků, kteří neodevzdají včas grafické práce, a neplní tím školní povinnosti. Zde bude fungovat i pomoc zkušenějších žáků těm s problémy.

Finanční a právní gramotnost

Smyslem aktivity je minimalizovat předčasné odchody žáků ze školy bez dosaženého stupně vzdělání z důvodů nedostatečné finanční gramotnosti rodiny i žáka s problémy, poskytovat informace a preventivní pomoc v oblasti finanční gramotnosti, včetně osobní asistence, při řešení problémů ve finanční a právní oblasti.

Budeme poskytovat potřebné informace žákům a jejich zákonným zástupcům a nabízet aktivní osobní pomoci v případě nesnází. Metodik finanční gramotnosti zpracuje plán podpory a případně společně kontaktují odborníka - externistu pro poskytnutí specializované odborné podpory.

Dosažení cíle podpoříme vytvořením prostoru na webu školy, kde budou důležité informace členěny do okruhů, k nim budou přiřazeny užitečné odkazy, konkrétní články, otázky a odpovědi. Součástí této aktivity bude vznik a správa školního JOB CENTRA na www.jobstav.cz . Zde soustředíme poptávku žáků po brigádách, případně zaměstnání, a nabídku pozic z oblasti stavebnictví od partnerských firem. JOB CENTRUM bude představovat významný prvek rozvoje odborných dovedností i první kroky na cestě k finanční samostatnosti a zodpovědnosti.

Volnočasové aktivity

Naším cílem je nabídnout všem žákům smysluplné naplnění volného času jako prevenci rizikových projevů chování. Žákům s problémy budou nabízeny tyto aktivity tak, aby podporovaly inkluzivní prostředí, a tedy, aby jim kontakty s vrstevníky, zlepšování výkonů, vytvořená díla a sdílené zážitky přinesly pocity sounáležitosti a úspěchu, které mnozí při výuce a v osobním životě nezažívají.

Sportovní aktivity:

 • ucelený soubor sportovních aktivit probíhajících po celý školní rok se závěrečným vyhodnocením nejlepšího sportovce školy, sportovního týmu (sálová kopaná, florbal, fotbal, posilování, plavání, baseball, basketball, střelba). Půjde o zapojení žáka do týmových i individuálních sportů podle jeho povahy a zájmu.

Kulturních aktivity:

 • tvorba krátkých filmových spotů s tématy problémových situací v životě teenagerů. Herci budou žáci. Při tvorbě scénářů proběhnou konzultace se žáky a externisty (psycholog, právník).
 • fotosoutěž,
 • návštěvy divadelních a filmových představení,
 • nácvik 2 školních divadelní představení, aj.

Rukodělné aktivity:

 • tvorba graffiti (na OSB desky - výzdoba areálu školy),
 • malování na textil,
 • modelářské a řezbářské práce (výrobky - jako dárky do dětského domova) atd.

Přírodovědné aktivity:

 • kroužek akvaristiky (návštěva akvaristických burz, vybavení a správa školního jezírka),
 • tramping (2 x vícedenní s přespáním v přírodě), vycházky do přírody aj.

Supervize a koučování

Smyslem aktivity je vytvoření podpůrného systému pro pedagogické pracovníky zapojené do projektu. Půjde o zajištění externí podpory formou supervize a koučinku především pro patrony žáků.

Supervize jako nástroj celoživotního učení používaný hlavně u pomáhajících profesí, tzn. i u učitelů, se bude věnovat vztahům, které jsou v pomáhajících profesích nejdůležitějším prostředkem k dosahování cílů a nejvýraznější známkou kvality práce. Bude obsahovat složky nadhledu a dohledu a zaručovat dobrou úroveň odbornosti jak v oblasti schopností, vědomostí a dovedností, tak v oblasti etické a hodnotové. Smyslem bude rozvíjet profesní dovednosti supervidovaných, posilovat vztahy v pracovním týmu a nacházet řešení problematických situací, do kterých se patroni žáků mohou dostat. Podpůrná funkce supervize se projeví spolunesením pracovní zátěže, sdílením, předáváním pracovního odhodlání a naděje.

Při koučinku kouč na základě analýzy potřeb jednotlivců identifikuje vhodná koučovací témata skupiny, bude podporovat a ověřovat motivaci členů skupiny v průběhu koučovacího procesu, bude je provázet změnou, povede je k výsledku. Půjde o generování a zároveň vyžadování mnohem pozitivnějšího přístupu k sobě i k druhým, tedy o uvolňování lidského potenciálu (jak u pedagogických pracovníků, tak dále prostřednictvím nich i u žáků).

Cílem aktivity je, aby učitel - patron, který projde supervizí a koučováním, dokázal, aby u žáka rostly:

 • důvěra ve své schopnosti,
 • uvědomění - jasnost pohledu na věc,
 • odpovědnost - ochota, odvaha převzít zodpovědnost.

Seminář - šíření příkladů dobré praxe

 

Cílem aktivity je šíření příkladů dobré praxe v oblasti prevence předčasného opouštění vzdělávacího systému a opětovného začleňování žáků do vzdělávacího systému. Na seminář budou pozváni zástupci základních a středních škol, členové Sdružení firem podporujících vzdělávání na Střední škole stavební a zástupci spolupracujících pedagogických, poradenských, psychologických a sociálních organizací.

 

Nahoru

Zeptejte se nás

Jméno a příjmení *
E-mail *
Zpráva *

Kontakty

Střední škola stavební Třebíč

Kubišova 1214/9
674 01 Třebíč

Informační linky:

Telefon: 568 606 410, 568 606 411
Fax: 568 606 422
E-mail: info@spsstrebic.cz
WWW: https://www.stavtr.cz

Kudy k nám