Edinburgh 2019 - Dana Michálková

LogosBeneficairesErasmus+RIGHT_CS

Internacionalizace a modernizace vzdělávání

č. 2018-1-CZ01-KA101-047360

Aktivita: účast na kurzu Language and Methodology Refresher (Secondary and Adult)

Jazyková škola: Edinburgh School of English, 271 Canongate, The Royal Mile, Edinburgh, EH8 8BQ

Termín: 22. 7. – 2. 8. 2019

Účastnice: Mgr. Dana Michálková

Program:

·         dvoutýdenní kombinovaný kurz Language and Methodology Refresher (Secondary and Adult) v rozsahu 55 hodin (17,5 hodin všeobecné angličtiny + 10 hodin metodologie za týden)

Denní rozvrh:

08:45 – 09:00     Plenary Session

09:00 – 10:00     Spoken Performance Workshop

10:00 – 10:15     Break

10:15 – 11:15     Grammar, Logic and Rhetoric

11:15 – 11:30     Break

11:30 – 12:30     Comprehension Vocabulary and Précis

12:30 – 13:00     Team Project

13:00 – 14:00     Lunch Break

14:00 – 16:00     Methodology

16:00 – 16:15     Break

16:15 – 16:30     Closing Plenary Session

Komentář účastnice k programu:

Úvodní ranní čtvrthodinové setkání všech studentů školy bylo vedeno učitelem na pozici „senior teacher“. Hlavním cílem bylo prezentovat zprávy z novin, aktuální události a dění ve světě. K dispozici všem studenům byly každý den čerstvé noviny The Gardian a The Scotsman. Dobrovolníci z řad studentů mohli vystoupit s pětiminutovou prezentací na libovolné téma, předem domluvené. Zájem byl obrovský, nedostala jsem se na řadu.

Hodina věnovaná ústnímu projevu byla zaměřená na budování jistoty v mluvené řeči, byli jsme povzbuzováni, abychom ztratili případné zábrany. Učitel připravoval úkoly navázané na situace z každodenního života.

Gramatická hodina vedla k rozvoji struktury vět, což je považováno za základní kámen jazykové znalosti. Důraz byl kladen na argumentaci. Trénovali jsme také výslovnost – větnou melodii.

Lekce rozvoje slovní zásoby využívaly různé literární texty, zpravodajské články, výzkumné zprávy, zvukové a obrazové zprávy o současných událostech. Vedly k vytvoření nové slovní zásoby a rozvoji dovedností pro porozumění poslechu a řečových dovedností. Procvičovala se výslovnost, intonace. Cílilo se na dovednost porozumění textu, editování a následnou sumarizaci.

Projektová část byla vyvrcholením přípravné dopolední práce, neboť pro splnění týdenního úkolu bylo třeba využít všech dovedností. Tvoření stojí na vrcholu pyramidy v procesu učení se. Náhodným výběrem byly ustanoveny tříčlenné týmy, které v pátek předvedly svoji práci. V každém týdnu se pracovalo na jiném úkolu. Nejprve jsme měli představit některý ze skotských ostrovů a hlavně inzerovat, proč je vhodné ho navštívit. Společně s děvčaty ze Španělska a Saudské Arábie jsme vytvořily reklamu na ostrov St. Kilda. V druhém týdnu jsme spojily dva ženské týmy (ve složení 2 Italky, Španělka, Argentinka, Polka, Němka, věkem cca 20 – 60 let) a adaptovaly společně moderní feministickou pohádku Frog Prince do podoby rozhlasového dramatu. Jednoznačně došlo k procvičení řeči, psaní, analytických dovedností, umění komunikovat ve skupině, prosadit názor, celkově k rozvoji dovedností pro týmovou práci, přizpůsobení se lidem jiného věku a jiných kultur.

Odpolední dvouhodinový blog metodologie byl postupně věnovaný všem tématům bezprostředně spojených s výukou jazyka – organizace třídy, řízení třídy, práce se slovní zásobou, výslovností, gramatikou, dovednostmi, práce s chybou, práce s diferencovanými skupinami.  Na základě připravených materiálů relevantních pro proces učení jsme vedli diskuze o daných tématech. Společně jsme přemýšleli o přístupech a postojích k výuce a učení. Sdíleli jsme praktické vyučovací techniky. Páteční závěrečný blok výuky byl věnován metodě „storytelling“, jenž je zároveň součástí skotské národní folklorní tradice.

Každý den byl zakončený společným setkáním vyučujících a studentů. Vedl jej opět senior teacher v uvolněném humorném duchu. Přinesl „téma“, pokaždé jiné, k zamyšlení. Otázkami podněcoval studenty k zamyšlení se a reakci.

Postřehy účastnice:

Ocenila jsem hlavně návrat do role studentky, zařazení do skupin podle individuálních potřeb analyzovaných na základě vstupních testů (část gramatická, písemná, ústní). Tudíž skladba mých spolužáků byla pro každou vyučovací jednotku jiná, obměněná v pondělí po příchodu nových studentů. Až na výjimky (právník, manažer, architekt) převažovaly ženy různých věkových kategorií (náctilelé až 60+), nejrůznějších profesí a národností: čerstvá maturantka z Itálie, studentka sociologie ze Španělska, studentky ze Saudské Arábie, fotografka z Argentiny, sociální pracovnice z Německa… Přiznám se, že tato rozmanitost byla pro mě nejdříve zklamáním. Na základě dřívější zkušenosti se vzdělávacím kurzem jsem očekávala spolužáky pouze z řad učitelů, což platilo pouze pro metodologickou část; považovala jsem to za funkční model. Záhy se ukázalo, že zmiňovaná individualizace potřeb a s tím související diverzita je velice obohacující nejen profesně, ale i v rámci osobního rozvoje. Pohled na školské systémy „zvenčí“ během dopoledního vyučování, následně srovnání s „vnitřním“, učitelským pohledem v odpoledních hodinách metodologie, považuji za důležitou zkušenost. V kurzu metodologie jsme byli 4 – 2 „Erasmáci“ (já + maďarský učitel), Italka a Francouzka působící v Singapuru. Společně jsme zkoumali a přemýšleli o přístupech a postojích k výuce a učení, vyučující nám poskytla možnost diskutovat a sdílet myšlenky, problémy, metody, techniky. Ne přímo negativně, ale jako limitující vnímám skutečnost, že ačkoli jsem byla přihlášená do kurzu pro středoškolské učitele, v daném termínu všichni frekventanti byli ze škol základních.

Vyzdvihla bych přijatelný počet studentů ve skupinách (4 až max. 10), dále práci zaměřenou na spolupráci, projektové vyučování. Organizaci práce, organizaci tříd, zadané úkoly, monitoring projektových týmů, práce s chybou, způsoby sdělování zpětné vazby studentům… - vše velice cenné zkušenosti. Po dlouhé době jsem si vyzkoušela, jak zavedený systém práce působí na studenta. Nazírání na práci kolegů učitelů se neobešlo bez srovnávání s vlastní prací. Část „stínování“, ačkoli nebyla prvoplánová, cením vysoko. Dala mi prostor pro uvědomění si vlastních chyb, slepých cest, ale hlavně poskytla množství dobrých příkladů hodných následování. Řada vyučujících byla zdrojem inspirace pro další práci, stejně tak zdrojem kvalitních materiálů do vyučování.

V neposlední ředě si vážím možnosti „zažít“ Skotsko.  Pokud to rozvrh hodin umožnil, zúčastnila jsem se exkurzí pořádaných školou. Během pobytu jsem měla možnost navštívit významné kulturní instituce, památky, instituce společenského i politického života, obdivovat přírodní krásy, setkávat se s místními lidmi. Kromě zážitků jsem nasbírala autentický materiál pro výuku reálií a dějin architektury. O vše se podělím jak s kolegy, tak ve vyučování. Jsem ráda, že jsem byla u toho, když Skotsko přepisovalo teplotní rekordy, když nový premiér absolvovat po svém zvolení první cestu do Edinburghu, když se zahajoval festival.

Oceňuji vstřícný přístup jazykové školy, příjemnou atmosféru ve výuce i o přestávkách ve společenské místnosti, přátelské učitele.

Nahoru

Zeptejte se nás

Jméno a příjmení *
E-mail *
Zpráva *

Kontakty

Střední škola stavební Třebíč

Kubišova 1214/9
674 01 Třebíč

Informační linky:

Telefon: 568 606 410, 568 606 411
Fax: 568 606 422
E-mail: info@spsstrebic.cz
WWW: https://www.stavtr.cz

Kudy k nám