Stínování - Slovensko 2018

Na stínování na SPŠ stavební Emila Belluša v Trenčíně vycestovali v říjnu 2018 tři vyučující naší školy.

 

LogosBeneficairesErasmus+RIGHT_CS_nové

Internacionalizace a modernizace vzdělávání

č. 2018-1-CZ01-KA101-047360

Aktivita: stínování

Termín: 22.–26. 10. 2018

Účastníci:  Ing. Zdeněk Menoušek

                     Mgr. Martin Michálek

                     Mgr. Eva Růžičková

Partnerská organizace:Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša Trenčín, Staničná 350/4, 911 05 Trenčín-Zlatovce, Slovenská republika

 

Představení organizace:

SPŠ stavební Emila Belluša v Trenčíně je škola s dlouholetou tradicí speciálně zaměřená na stavebnictví a geodézii. Vznikla spojením Střední průmyslové školy stavební se sídlem na Staniční ulici č. 4 a Středního odborného učiliště stavebního se sídlem na Brněnské č. 4. Škola nabízí následující čtyřleté studijní obory ukončené maturitní zkouškou:

- 3650 M stavebnictví

od 1. ročníku se zaměřením “Stavebnictví“ a se zaměřením „Architektura a interiérový design“

od 3. ročníku se zaměřením "Krajinná a zahradní architektura"

- 3692 M geodézie, kartografie a katastr

- 3917 M 06 technické a informační služby ve stavebnictví

Kromě toho, škola nabízí i tříleté studium ukončeno závěrečnou zkouškou v oboru:

- 3355 H truhlář

- 3678 H instalatér

- 3661 H zedník

V minulosti se na učilišti připravovaly do praxe i obory:

- 3668 H montér suchých staveb

- 3684 H klempíř

- 2435 H kominík

- 3686 F stavební výroba

SPŠ stavební za své existence (od roku 1960) připravila pro praxi přibližně 6000 kvalifikovaných odborníků ve studijních a v učebních oborech.

Výsledky a úroveň vzdělávání ve škole jsou hodnoceny mezinárodní institucí International Education Society Ltd. London. Škola má potvrzeno udělení ratingu pro další období na hodnotě BB, tj. kvalitní instituce na velmi dobré profesionální úrovni.

V současnosti školu navštěvuje 315 žáků, což je podstatně méně než v minulosti. Škola situaci vnímá jako paradoxní, protože její absolventi jsou velmi žádaní a s lehkostí si najdou uplatnění v praxi nebo dále úspěšně studují na slovenských či zahraničních univerzitách. Většina žáků posledního ročníku už pracuje, protože je o ně zájem ze strany zaměstnavatelů. Učitelský sbor se skládá i z odborníků z praxe, což výrazně pomáhá propojit výuku s reálnou praxí.

Pro další školní roky škola uvažuje o nových zaměřeních oboru stavebnictví, jejichž zavedení si vyžaduje poptávka pracovního trhu a jež zároveň reflektují na snahy zatraktivnit školu.

- Environmentální management

- Ekologické stavby

 

Program stínování:

·         Klíčoví zaměstnanci:

-          Ing. Martina Knappová - ředitelka školy

-         Mgr. Eva Vetišková - zástupkyně ředitele školy pro všeobecné předměty

-         Ing. Slávka Hudcovicová – zástupkyně ředitele pro odborné předměty

-        Mgr. Senka Maceková - koordinátorka projektů Erasmus +, předsedkyně předmětové komise pro cizí jazyky

Ing. Adriana Makárová – výchovná poradkyně

Ing. Eva Podhorská Rechtoríková - vedoucí předmětové komise odborných předmětů stavitelství a technicko-informační služby, vyučuje i předměty ICT.

Mgr. Branislav Breznický - samostatný zaměstnanec s aprobačními předměty MAT, FYZ. V současnosti vyučuje matematiku, fyziku a informatiku. Vedle toho spravuje PC sítě ve škole.

Ing. Jarmila Klobušníková – učitelka odborných předmětů učebních oborů, zodpovědná za duální vzdělávání.

 ·         debata s vedením školy nebo odpovědnými pracovníky o uvedených tématech:

22. 10.

• způsoby zajištění odborného vzdělávání na Slovensku – střední odborné školy i střední odborná učiliště, 

• rámcové vzdělávací plány, školní vzdělávací plány, 

• školní akční plány - východiska/cíle

• podíl všeobecných a odborných předmětů ve výuce

23. 10.

• forma a zajištění praxe (dualita, návaznost na firmy, pracovní smlouvy) 

25. 10.

• vzdělávací a kázeňské problémy a záchranné prvky pro jejich řešení, 

• pozice školního psychologa, speciálního pedagoga, výchovného poradce, kariérového poradce, preventisty

26. 10.

• podoba přijímacích zkoušek, 

• podoba maturitní zkoušky a závěrečných učňovských zkoušek, 

• řešení potíží s úbytkem zájmu ze strany mladých lidí o odborné vzdělávání,

• úspěšnost-neúspěšnost žáků,

 

23. 10. - Návštěva Krajského centra volného času: prevence a mimoškolní zájmové aktivity

26. 10. - Slavnostní imatrikulace, certifikace a evaluace

 

hospitace/náslechy ve výuce:

Ing. Zdeněk Menoušek

rozvrh Z. Menoušek

Postřehy účastníka: / Příklady dobré praxe:

-          Porovnával jsem vzdělávací systém České a Slovenské republiky. Zaměřil jsem se na porovnání odborných středních škol. Zjistil jsem, že poskytují stejnou úroveň i strukturu vzdělání, rozdíl je pouze v názvosloví

 

Česká republika

Slovenská republika

EQF 2

střední vzdělání

nižší střední odborné vzdělání

EQF 3

střední vzdělání s výučním listem

střední odborné vzdělání

EQF 4

střední vzdělání s maturitní zkouškou

úplné střední odborné vzdělání

 

-   Zajímal jsem se o strukturu maturitních a učebních oborů, seznámil jsem se s podílem praktické, všeobecné a odborné výuky.

-    Porovnal jsem Rámcový vzdělávací program a Štátný vzdelávací program. V ČR jsou pro všechny obory samostatné programy. V SR je jeden program pro danou oblast, který obsahuje nejen všechny stupně středního vzdělání, ale i pro všechny obory. Zaměřil jsem se na ŠVP 36 – Stavebníctvo, geodézia a kartografia. Jedem program tak platí pro obory – zedník, montér suchých staveb, malíř, instalatér, tesař, atd. (obory, které neučíme, neuvádím). Druhým je ŠVP 33 – Zpracovanie dreva pro obor truhlář.

 

Porovnání RVP pro učební obor zedník

Vzdělávací oblast

Česká republika

Slovenská republika

Všeobecně vzdělávací předměty

28

22

Český/slovenský jazyk

3

3,5

Cizí jazyk

6

8

Společenskovědní vzdělávání

3

1

Přírodovědné vzdělávání

4

1

Matematické vzdělávání

4

2

Estetické vzdělávání

2

1

Vzdělávání pro zdraví

3

4,5

Vzdělávání ICT

3

1

Odborné vzdělávání

52

65,5

Ekonomické vzdělávání

2

-                      

Odborné vzdělávání

50

18

Praktické vzdělávání

-

47,5

Disponibilní hodiny

16

11,5

Celkem

96

99

Z uvedené tabulky je vidět důraz na počet hodin odborného vzdělávání na Slovensku

 

Porovnání RVP pro učební obor truhlář

Vzdělávací oblast

Česká republika

Slovenská republika

Všeobecně vzdělávací předměty

27

22

Český/slovenský jazyk

3

3,5

Cizí jazyk

6

8

Společenskovědní vzdělávání

3

1

Přírodovědné vzdělávání

4

1

Matematické vzdělávání

3

2

Estetické vzdělávání

2

1

Vzdělávání pro zdraví

3

4,5

Vzdělávání ICT

3

1

Odborné vzdělávání

53

65,5

Ekonomické vzdělávání

2

-                      

Odborné vzdělávání

51

18

Praktické vzdělávání

-

47,5

Disponibilní hodiny

16

11,5

Celkem

96

99

Z uvedené tabulky je vidět důraz na počet hodin odborného vzdělávání na Slovensku

 

Stejné srovnání RVP uvádím i pro studijní obor stavebnictví

Vzdělávací oblast

Česká republika

Slovenská republika

Všeobecně vzdělávací předměty

57

48

Český/slovenský jazyk

5

12

Cizí jazyk

10

12

Společenskovědní vzdělávání

5

5

Přírodovědné vzdělávání

6

3

Matematické vzdělávání

12

6

Estetické vzdělávání

5

2

Vzdělávání pro zdraví

8

8

Vzdělávání ICT

6

-

Odborné vzdělávání

58

56

Ekonomické vzdělávání

3

-                      

Odborné vzdělávání

55

30

Praktické vzdělávání

-

26

Disponibilní hodiny

13

28

Celkem

128

132

 

Z uvedené tabulky vyplývá větší volnost využití disponibilních hodin na Slovensku

-      Seznámil jsem se s duálním systémem výuky učebních oborů. Teoretická část výuky probíhá ve škole, praktická část výuky probíhá v odborné firmě. Firma musí být držitelem certifikátu, který uděluje Hospodářská komora. Smlouvu o duálním vzdělávání uzavírají rodiče žáka s odbornou firmou ještě před nástupem do 1. ročníku. Firma nemá povinnost žáka po skončení výuky zaměstnat. Jako příklad dobré praxe může sloužit výuka truhlářů a tesařů ve firmě LiGNA s.r.o.  (Ing. Ján Papiernik).

-    Zajímal jsem se o podobu maturitní zkoušky z odborných předmětů a podobu závěrečné zkoušky. V SR se maturitní zkouška skládá z externí části (březen) – český jazyk, cizí jazyk, matematika a interní části (květen-červen) – profilová část. Závěrečná zkouška v SR je také tvořena písemnou, praktickou a ústní částí.

-    V hodině Praxe jsem oceňoval skupinovou spolupráci v terénu a propojení s teoretickým předmětem Geodezie.

-   Měl jsem možnost vyzkoušet si tvorbu rozvrhů a suplování v programu aSc Rozvrhy a elektronickou třídní knihu EduPage. Získané zkušenosti jsou velmi pozitivní.

-   Velkým překvapením pro mne byl kulturní program, který následoval po imatrikulaci 1. ročníku. 

 

Mgr. Martin Michálek

rozvrh M. Michálek

Postřehy účastníka: / Příklady dobré praxe:

-                Sledoval jsem shody a odlišnosti v předmětech a v oborech, které učím.

-        Výuka matematiky mě přišla hodně podobná jako u nás, možná i mírně náročnější, což zřejmě souvisí s úrovní maturitní zkoušky, která se také jeví jako obtížnější. Na vypracování testu mají 150 minut u nás 105 minut, počet úloh 30, u nás 26 úloh, ve velké většině se vyžaduje  celé řešení. Maturita z matematiky na Slovensku je dobrovolná, tzn., že některý rok maturuje 30 studentů, jindy jen 3, od toho se odvíjí také celkové výsledky úspěšnosti. Myslím, že úspěšnost našich studentů je mírně horší, ale souvisí to s tím, že maturita na Slovensku je jinak koncipována. Tím mám na mysli to, že se na Slovensku maturuje ze slovenštiny a jednoho cizího jazyka a u nás lze mezi jazykem a matematikou vybírat, tudíž na matematiku jdou pouze ti studenti, kteří si ji dobrovolně vybrali, a předpokládá se, že ji také zvládnou. U nás je to mnohdy útěk od cizího jazyka, který našim mnohým studentům může činit nemalé potíže.

-      Ve vyučovacích hodinách jsem ocenil především přístup učitelů k práci a studentům, atmosféru ve třídě, ukázněnost. Ocenil jsem klid ve výuce a systematizaci probírané látky. S paní učitelkou jsme rozebírali zavedené postupy a velmi mě překvapilo, že byla ochotna naslouchat i mým poznámkám, ačkoliv jsem méně zkušený a praxí protřelý. Kladu větší důraz na individuální potřeby studentů, což se jevilo, že paní učitelka příliš neřeší, o to víc je obdivuhodné, jak s ní studenti v dobrém slova smyslu komunikovali. Zarazila mě frontální výuka, ale ta mohla souviset s probíranou látkou učiva. V každé z hodin byla zařazena „logická chvilka“. Nesouvisela nutně s daným tématem, ale vždy zapadla do kontextu, byla příjemným zpestřením, stala se pro mě inspirací.

-          Paní učitelka deskriptivní geometrie měla zhotovenou pečlivou detailní přípravu pro všechny ročníky na celý rok, a tak mohla studentům promítat postupné kroky na plátno a přitom sledovat, zda výuku stíhají. Když byl problém, vše zopakovala a v nejnutnějším případě ukázala na tabuli. Opět se budu opakovat, ale myslím, že v takovém systému nemůže tušit, zda někteří (především slabší) studenti danou látku pochopí přímo ve výuce. Pravděpodobně vše nepochopené dovedou studenti dohnat prací doma.

-          Nejvíce jsem byl překvapen z výuky tělesné výchovy. Hodiny probíhaly v podobném přátelském duchu jako u nás. Rozdíl byl v mnohem menších, koedukovaných skupinách, výuka trvá jen 45 minut. Vystavit tak kvalitní hodinu TV považuji za téměř nemožné, navíc za nepříznivých materiálních podmínek. Absolutně nevím, kdy mají studenti možnost na vlastní realizaci a základní hygienu. Velmi mě překvapilo také materiální (ne)zabezpečení. Oni musí pracovat v provizorních podmínkách, což vzhledem k bezpečnosti práce není zrovna ideální. Do tělocvičny mají přístup pouze přes šatny, využívají většinou chlapecké, z logických důvodů. Další otázkou je přístup k bazénu, který je v areálu školy, ale z pro mě nepochopitelných důvodů výuka plavání na škole není. Slovenským kolegům chybí základní pomůcky, jako dostatek míčů, zastaralé nářadí, florbalové hokejky, více branek, košů apod. V dané situaci obstáli se ctí.

-          Ještě bych se chtěl zastavit u sportovních kurzů. Jednoznačně lépe pro Slovensko vychází srovnání lyžařských kurzů. Jednak je na tom Slovensko lépe, co se týká krajiny, tudíž mohou vybírat z daleko více možností, za druhé mají zajímavou dotaci od ministerstva školství na sportovní kurz, což je 150 euro jednou za studium. Lyžařský kurz mají tudíž téměř zadarmo, protože vychází, že cca 90 % nákladů hradí stát. Ovšem pak již nemají žádné jiné sportovní aktivity, které by byly vhodné pro jejich studenty. Velmi mě zaujala poznámka, že během výuky lyžování (snowboard ani běžky vůbec nezapojují) se jim věnují instruktoři a po skončení výcviku za ně přebírají odpovědnost pedagogové, v nejlepším případě třídní učitelé, společně se studenty tak utužují a zocelují kolektiv. Zcela pochopitelně se společnými silami o další program starají všichni, i ti instruktoři lyžování. Osobně bych si nedokázal vůbec představit, že bych „odložil“ studenty a během jejich výcviku měl vlastní program. Ani u nich to tak nefunguje, učitelé se zapojují i do výcviku a je to pro všechny pěkně strávený týden.

-          Nám se naopak divili, že si pořádáme vlastní adaptační kurz pro 1. ročníky a ještě ve 3. ročníku další sportovní kurz. O „adapťák“ se dost zajímali, byla to velmi diskutovaná otázka. Kurzy ve 3. ročníku je nezaujali.

-          Na rozdíl od slovenské školy organizujeme mnohé sportovní volnočasové aktivity (sálová kopaná, florbal, střelba, bruslení apod.). Zřejmě hlavním důvodem nebude neochota pracovat nad rámec, ale že pro tyto aktivity nemají přizpůsobeny podmínky.

-          Jejich škola, na rozdíl od té naší, není součástí žádného spolku, který by je nějakým způsobem motivoval zapojit studenty do sportování. Naše AŠSK organizuje sportovní činnost v různých druzích sportů a lze získat zajímavé dotace na vybavení. Na Slovensku mají podobnou organizaci, ale ne tolik propracovanou, tak se v této záležitosti tolik neangažují.

 

Mgr. Eva Růžičková

rozvrh E. Růžičková

          

Postřehy účastníka / Příklady dobré praxe:

-          Zajímala jsem se o výuku mateřského jazyka a literatury, občanské nauky a především etické výchovy – předmětu, který v ČR není.

-          Na ZŠ i SŠ je povinný neznámkovaný předmět, žáci si vybírají buď etickou výchovu, nebo náboženství, tento předmět je hodnocen pouze slovem absolvoval/a. Zajímala jsem se podrobněji o náplň předmětu a metody práce, paní zástupkyně mi poskytla tematické plány pro 1. a 2. ročník.

-          Obsahují např. témata: komunikace, důstojnost lidské osobnosti, poznání a pozitivní hodnocení sebe a jiných, sebeovládání a sebevýchova, jak vyslovit a přijmout pochvalu a kritiku, empatie, asertivita, hodnoty a vzory, aktuální etické problémy třídy, smysl a směr života, svědomí, světová náboženství, zdravý způsob života, závislosti, šikana, hodnota peněz, reklama, rodina, sexuální výchova, přátelství a láska, lidská práva, ekologie, globální problémy.

-          Metody práce: rozhovor, diskuse, skupinová práce, individuální práce, praktická cvičení, dotazník, práce s obrázkovým materiálem

-          V naší škole se řada z těchto témat probírá v občanské nauce, ekonomice nebo základech přírodních věd, ovšem není jim rozhodně dán takový prostor jako v SR. Vím, že se o zavedení etické výchovy u nás občas diskutuje, příklad slovenského školství vidím jako velmi pozitivní.

-          Celkově mě překvapila lepší (klidnější, slušnější) chování žáků – ve vyučování, o přestávkách i na internátě, na němž jsme bydleli, možná na to má vliv právě tento vyučovací předmět.

-          Zajímala jsem se o podobu maturitní zkoušky ze slovenského jazyka a literatury, probíhá podobnou formou jako u nás – didaktický test, písemná práce, ústní zkouška.

-          Ústní zkouška se skládá z okruhů mapujících jednotlivé historické etapy, ovšem pracuje se při ní s pracovními listy, jejichž součástí jsou ukázky z literárních děl zkoušeného období, část PL je tedy podobná našim materiálům maturitní zkoušky, které se však týkají konkrétních děl. Ústní zkouška neobsahuje práci s neuměleckým textem.

-          Didaktický test, který je zadáván a hodnocen centrálně, je podobný našemu DT. Navíc mají studenti zadaný seznam 30 literárních děl, která mohou být součástí otázek DT. Seznam knih byl pro mě zajímavý, je tam pouze šest děl ze světové literatury, jejich výběr – daný ministerstvem – mě docela překvapil: Antigona, Hamlet, Lakomec, Kapitánova dcera, Na zapade nič nového, Kto chyta v žite. Povinný seznam rozšířil mé znalosti o slovenské literatuře, dohledala jsem si informace o dílech, jež jsem neznala.

-          Písemná práce je zadávána centrálně, hodnotí se ve škole, slohové útvary jsou podobné jako u nás.

-          Ve vyučovacích hodinách jsem oceňovala častou skupinovou práci, objevila se ve všech hodinách, které jsem navštívila. Studenti byli velmi disciplinovaní, ale zároveň spontánní, rádi se účastnili různých motivačních aktivit.

-          Při opakování morfologie ve 4. ročníku jsem se naučila vzory slovenských podstatných jmen, překvapilo mě, že u mluvnických kategorií používají (i na základní škole) latinské názvy. Inspirovaly mě některé použité aktivity, např. „slovní fotbal“.

-          Učitelka angličtiny měla výborně připravenou hodinu založenou na výukové aplikaci KAHOOT, s níž jsem se ráda seznámila. Pracovalo se s interaktivní tabulí a tablety, studenti si práci prostřednictvím této aplikace přímo vyžadovali.

-          Zajímavá byla návštěva v Krajskom centre volného času. Celkově je zájmová a preventivní činnost na Slovensku organizovaná trochu jinak, jak jsme se dozvěděli je po Švédsku nejpropracovanější v Evropě. Právě toto centrum ulevuje školám v organizačních povinnostech.

-          Příjemným překvapením byla imatrikulace 1. ročníku, kterou organizovali studenti 3. ročníku, prvňáci si sami připravovali program, jimž se představili. Bylo zde vidět, že žáci jsou vedeni k větší samostatnosti, a tím i větší zodpovědnosti než u nás. To se ostatně ukázalo i na internátě, kde si ubytovaní žáci sami organizovali večerní program.

Dopad aktivity stínování:

Jednotliví účastníci na základě svých zkušeností, získaných poznatků, ale i pocitů srovnávali české a slovenské školství a konkrétní život v české a slovenské škole obdobného typu, samozřejmě pouze v intencích, které šly získat během jednoho týdne stráveného v partnerské škole.

Řada věcí je stejná nebo velmi podobná, což samozřejmě vyplývá ze společné historie školství.

Jako příklady dobré praxe, které by pro naši školu mohly být prospěšné (s vědomím, že řada z nich vychází z odlišné legislativy), vyhodnotili účastníci následující poznatky:

-          větší počet hodin odborných předmětů, stejně tak i větší počet disponibilních hodin

-          systém duálního vzdělávání – praktická výuka probíhá v odborné firmě

-          používání programu aSc Rozvrhy a elektronické třídní knihu EduPage

-          státní příspěvek na zimní lyžařský kurs

-          častá skupinová práce

-          „logické chvilky“ ve výuce matematiky

-          předmět etická výchova a její pravděpodobný dopad na chování mládeže

-          výuková aplikace KAHOOT

-          větší samostatnost a zodpovědnost slovenských žáků

-          činnost Krajského centra volného času

 

Nahoru

Zeptejte se nás

Jméno a příjmení *
E-mail *
Zpráva *

Kontakty

Střední škola stavební Třebíč

Kubišova 1214/9
674 01 Třebíč

Informační linky:

Telefon: 568 606 410, 568 606 411
Fax: 568 606 422
E-mail: info@spsstrebic.cz
WWW: https://www.stavtr.cz

Kudy k nám