Zabraňme tepelným ztrátám: Okna

Od 1. září 2018 jsme začali v rámci programu Erasmus+ s realizací projektu Zabraňme tepelným ztrátám: Okna.

 

LogosBeneficairesErasmus+RIGHT_CS

Informace o projektu

Číslo projektu:  2018-1-CZ01-KA116-047354

Název projektu: Zabraňme tepelným ztrátám: Okna

Začátek:  1. 9. 2018

Konec:  31. 5. 2020

Celkový grant: 190 647 EUR

Zapojené organizace: Střední škola stavební Třebíč

Staatliches Berufliches Schulzentrum Pfarrkirchen, Německo

TELLUS COLLEGE, Plymouth, Velká Británie

 Vilniaus statybininku rengimo centras, Vilnius, Litva

BIEDRIBA EUROFORTIS, Riga, Lotyšsko

Počet účastníků: 57

Shrnutí projektu:

Projekt Zabraňme tepelným ztrátám: Okna vychází z potřeb a vize Střední školy stavební Třebíč popsané v Evropské internacionalizační strategii 2017 -2020, je tvořen v souladu se školními vzdělávacími programy a Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy kraje Vysočina 2016.

Aktivity projektu a jejich realizace:

·         Aktivita A1 - mobilita žáků v délce trvání 2 týdny – stáž v organizaci odborného vzdělávání a přípravy

Obsah aktivity přímo navazuje na předešlé projekty, ve kterých jsme se věnovali úsporám energií při provozu technických systémů v budově a úsporám energií zateplením pláště budovy. Nově se zaměřujeme na výplně otvorů budov jako nástroj pro efektivní přirozené větrání v budovách a také snížení energetické náročnosti při provozu budovy. Okna, jež jsou považována za technologicky problematickou část budovy, jejich velikost, materiál, utěsnění, zastínění, jsou předmětem diskuze mezi odborníky. Vhodně osazený otvor hraje klíčovou roli v úsporách energie a ekonomice provozu budovy.

Celkem 24 studentů třetího ročníku oboru 36-47-M/01 Stavebnictví a 36-45-M/01 Technická zařízení a energetická náročnost budov bude realizovat dvoutýdenní mobilitu u partnerů ve Velké Británii (podzim 2018), Lotyšsku (jaro 2019), Německu (podzim 2019) a Litvě (jaro 2020). V první části stáže se budou zabývat stavem a kvalitou vnitřního mikroklimatu, měřit hodnotu koncentrace CO2, posuzovat geometrické a dispoziční uspořádání výplní, měřit součinitele prostupu tepla. Pomocí termokamery budou posuzovat tepelné mosty. Druhá část bude věnována práci na montáži oken a dveří. Účastníci se naučí používat okna pro efektivní přirozené větrání objektu. Pro tuto aktivitu byly vytvořeny jednotky výsledků učení Montáž výplně stavebního otvoru a Termodiagnostika budov, tepelné mosty.

Jednotlivých běhů mobilit v daných zemích se zúčastní doprovodné osoby vykonávající dozor nad skupinou účastníků.

Velká Británie - podzim 2018

Lotyšsko - jaro 2019

Litva - podzim 2019

·         Aktivita A2 – aktivita ErasmusPro - dlouhodobá mobilita žáků v délce trvání 4 měsíců – stáž v podniku

14 studentů školy, absolventů, kteří pokračují ve studiu dalšího učebního oboru (33-56-H/01 Truhlář, 36-64-H/01 Tesař,  36-67-H/01 Zedník, 36-52-H/01 Instalatér) bude realizovat odborné stáže ve stavebních podnicích dolnobavorského regionu organizované partnerskou školou v délce 120 dnů v 1. pololetí školního roku 2018/2019. Ke kompetencím a dovednostem získaných ve škole studiem daného oboru přibude účastníkům důležitá zkušenost z reálného pracovního prostředí a mezinárodní zkušenost.

Praktikanten aus Tschechien aneb Píše se o nás na stránkách partnerské školy

ErasmusPro - monitorovací návštěva

Oficiální zakončení dlouhodobé mobility

Slavnostní předání Europassů Mobility

·         Aktivita A3 - předvýjezdová plánovací návštěva aktivity ErasmusPro

Vzhledem ke vzdálenostem, počtu koncových podniků, počtu účastníků a jejich zaměření a specializaci v rámci oborů budou uskutečněny tři předvýjezdové plánovací návštěvy (září 2018) za účelem zorganizovat dlouhodobé mobility ve vysoké kvalitě. Vyjede kontaktní osoba, jejíž role je pro úspěšnou realizaci aktivity klíčová, a dva učitelé odborných předmětů příslušných oborů, kteří budou v souladu s principy ECVET vytvářet jednotky výsledků učení, vypracují evaluační dotazníky, monitorovací dotazníky.

Německo 2018 aneb Vše naplánovat

·         Aktivita A4 - mobilita pracovníků v oblasti odborného vzdělávání a přípravy – profesní rozvoj pracovníků

Celkem 12 účastníků projektu (učitelé odborných předmětů, učitelé odborné praxe, zástupci vedení školy) bude stínovat v organizacích zabývajících se odborným vzděláváním a v podnicích u partnerů ve Velké Británii (podzim 2018), Lotyšsku (jaro 2019), Německu (podzim 2019) a Litvě (jaro 2020). Program týdenní mobility povede k získání teoretických a praktických poznatků, zkušeností a dovedností, aby mohly být dále předávány žákům a případně příklady dobré praxe začleněny do školních akčních či vzdělávacích plánů.

Velká Británie - podzim 2018

Lotyšsko - jaro 2019

Zpracovala: Mgr. Dana Michálková

Nahoru

Zeptejte se nás

Jméno a příjmení *
E-mail *
Zpráva *

Kontakty

Střední škola stavební Třebíč

Kubišova 1214/9
674 01 Třebíč

Informační linky:

Telefon: 568 606 410, 568 606 411
Fax: 568 606 422
E-mail: info@spsstrebic.cz
WWW: https://www.stavtr.cz

Kudy k nám