Internacionalizace a modernizace vzdělávání

 

LogosBeneficairesErasmus+RIGHT_CS

 

Informace o projektu

Číslo projektu:  2018-1-CZ01-KA101-047360

Název projektu: Internacionalizace a modernizace vzdělávání

Začátek:  1. 9. 2018

Konec:  31. 1. 2020

Celkový grant: 15 239 EUR

Zapojené organizace: Střední škola stavební Třebíč

Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín                 

Počet účastníků: 6

Shrnutí projektu:

Projekt "Internacionalizace a modernizace vzdělávání" vychází z potřeb organizace, které jsou definovány ve Školním akčním plánu, popsány v Evropské internacionalizační strategii Střední školy stavební Třebíč, v dokumentu, který byl vytvořen pro úspěšnou žádost Erasmus+ Mobility VET Charter, navazuje na předchozí mezinárodní aktivity školy, které byly zaměřeny na zkvalitnění komunikačních schopností jednotlivých pedagogů v anglickém jazyce, rozšíření jejich odborné slovní zásoby a seznámení s novými poznatky v oblasti metodiky, zahrnuje výše uvedené a zároveň je rozšířen o bližší seznámení s reáliemi, a to konkrétně u pedagogického minitýmu na stáži v partnerské škole na Slovensku.

V rámci profesního rozvoje (staff training) budou realizovány následující aktivity:

Stínování (job-shadowing)

Jde o znovunavázání spolupráce se Strednou odbornou školou stavebnou v Trenčíně. Skupina tří pedagogů různých aprobací bude na této škole stínovat práci svých slovenských kolegů. Každý účastník bude mít svůj program a úkoly k plnění stanovené v Dohodě o mobilitě pracovníků.

Stínování bude obsahovat:

• způsoby zajištění odborného vzdělávání na Slovensku – střední odborné školy i střední odborná učiliště,

• rámcové vzdělávací plány, školní vzdělávací plány,

• školní akční plány - východiska/cíle

• podíl všeobecných a odborných předmětů ve výuce,

• forma a zajištění praxe (dualita, návaznost na firmy, pracovní smlouvy),

• podoba přijímacích zkoušek,

• podoba maturitní zkoušky a závěrečných učňovských zkoušek,

• forma nástavbového studia,

• řešení potíží s úbytkem zájmu ze strany mladých lidí o odborné vzdělávání,

• úspěšnost-neúspěšnost žáků,

• integrace, obory s nižší náročností teoretické výuky (pro žáky s výukovými obtížemi, s SPU)

• vzdělávací a kázeňské problémy a záchranné prvky pro jejich řešení,

• pozice školního psychologa, speciálního pedagoga, výchovného poradce, kariérového poradce, preventivy,

• prevence a mimoškolní zájmové aktivity, aj.

Účastníci:

- učitelka CJL - OBN, certifikovaná hodnotitelka maturitních prací z CJL, vedoucí školního divadelního souboru Hurdiska, organizátorka divadelních zájezdů, podněcuje změny, iniciuje aktivity s apelem na občanství,

- učitel MAT - TV a IKT, předseda předmětové komise přírodovědných předmětů, stálý člen souboru Hurdiska, iniciátor školních sportovních akcí, soutěží, organizátor volnočasových aktivit,

- od r. 2016 vedoucí úseku teoretického vyučování, zástupce statutárního orgánu, do 2016 zástupce ředitele pro organizaci vzdělávacího procesu, učitel odborných předmětů oboru Elektrikář a Provozní elektrotechnika, člen krajského týmu P-KAP.

Stínování - Slovensko 2018

 

Účast na kurzech:

1) 12denní kombinovaný kurz pro učitele anglického jazyka

Účastnice: učitelka ANJ - DEJ (vyučující předmětu dějiny architektury v angličtině), iniciátorka mezinárodní spolupráce školy, kontaktní osoba pro mezinárodní aktivity, pisatelka žádostí v oblasti odborného vzdělávání včetně Mobility VET Charter a školního vzdělávání, manažerka projektů Erasmus+

Edinburgh 2019 - Mgr. Dana Michálková

2) 12denní jazykový kurz (všeobecná angličtina + technická angličtina) spojený se studijní návštěvou v britské škole odpovídajícího stupně     

Účastnice: učitelka odborných předmětů - vytápění, vzduchotechnika, termografie, konstrukční cvičení - projektování v CAD systémech, autorka odborných částí projektů Erasmus+ KA1 - VET.

Dublin 2019 - Ing. Vlasta Kostková

3) 3týdenní jazykový kurz (všeobecná angličtina + specializace IT) spojený se studijní návštěvou v britské škole odpovídajícího stupně     

Účastnice: učitelka informační a komunikační technologie, metodik ICT, správce sítě.

Velká Británie 2019 - Ing. Eva Šalbabová

Dopad projektu:

Projektem prohloubíme jazykovou připravenost školy na mezinárodní projekty. Získáme zkušenosti, které povedou ke kvalitní výuce a k vytvoření veřejné on-line databáze materiálů, zdrojů a plánů hodin.

Následně díky projektu a širšímu používání metody CLIL dojde k zlepšení jazykových kompetencí učitelů i studentů. Zatraktivněním výuky zapůsobíme na studenty ze znevýhodněného prostředí, kteří díky tomu úspěšně zakončí studium získáním výučního listu a budou mít větší zájem o nástavbové obory a tím lepší pracovní příležitosti, tudíž lepší startovní pozici do života.

Doufáme v šíření dobrého jména naší školy v rámci regionu, České republiky i Evropské unie, ve větší množství úspěšných studentů a získání nových partnerů pro naše mezinárodní aktivity.

Zpracovala: Mgr. Dana Michálková

Nahoru

Zeptejte se nás

Jméno a příjmení *
E-mail *
Zpráva *

Kontakty

Střední škola stavební Třebíč

Kubišova 1214/9
674 01 Třebíč

Informační linky:

Telefon: 568 606 410, 568 606 411
Fax: 568 606 422
E-mail: info@spsstrebic.cz
WWW: https://www.stavtr.cz

Kudy k nám