Povinně zveřejňované údaje

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1.  Název

Střední škola stavební Třebíč

2.  Důvod a způsob založení

Škola vznikla 1. 7. 2004 sloučením subjektů s dlouholetou tradicí výuky ve stavebních oborech – SPŠ stavební a SOU stavebního a OU.

Kraj Vysočina (www.kr-vysocina.czvydáním zřizovací listiny zřídil příspěvkovou organizaci (PO) Střední školu stavební Třebíč, Kubišova 1214/9 a vymezil předmět a rozsah její činnosti takto:

1. Hlavním účelem zřízení příspěvkové organizace je zabezpečení potřeb, zejména výchovy a vzdělávání občanů kraje Vysočina.

2. Předmětem činnosti PO je:

  • zajištění výchovy a vzdělávání v souladu s platnými předpisy
  • zajištění navazujícího sociálního zázemí včetně poskytování stravování
  • pořádání vzdělávacích akcí
  • provozování sportovišť a sportovních zařízení
  • provoz zařízení sloužících praktické výuce a realizaci produktů praktické výuky
  • organizace je oprávněna k provozování doplňkové činnosti

Cílem je poskytovat zejména vzdělávací služby v souladu se svým posláním, tj. zejména kvalitní technicky zaměřené vzdělávání.

Materiálním vybavením a nabídkou studijních a učebních oborů umožňujících vzájemnou prostupnost představuje škola významné středisko stavebního vzdělávání v kraji Vysočina.

Škola je státní vzdělávací zařízení, vybavené špičkovou audiovizuální a výpočetní technikou a moderními učebními pomůckami (dataprojektory, plotry, interaktivní tabule, termokamera, jazykové učebny, experimentální pracoviště s fotovoltaickým systémem, CNC dřevoobráběcí centrum). Chloubou školy je vysoká úroveň výuky CAD systémů a jejich využití v praxi.

3.  Organizační struktura

4.  Kontaktní spojení

4.1  Kontaktní poštovní adresa
Střední škola stavební Třebíč, Kubišova 1214/9,  674 01   Třebíč
4.2  Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Střední škola stavební Třebíč,  Kubišova 1214/9,  674 01   Třebíč
4.3  Úřední hodiny

  Pondělí   8.00 - 15.00
  Úterý   8.00 - 15.00
  Středa   8.00 - 15.00
  Čtvrtek   8.00 - 15.00
  Pátek   8.00 - 14.00

4.4  Telefonní čísla útvarů
4.5  Čísla faxu

568 606 422

4.6  Adresa internetové stránky

www.stavtr.cz

4.7  Adresa e-podatelny

info@spsstrebic.cz

4.8  Další elektronické adresy 

5.  Případné platby lze poukázat 

KB Třebíč, č. ú. 197697790277/0100

 6.  IČ:  60418451

7.  DIČ: CZ60418451

8.  Dokumenty

8.1  Seznam hlavních dokumentů

8.2  Rozpočet

9.  Žádosti a informace

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Informace lze vyžádat faxem (568 606 422) popř. elektronickou poštou na e-mailové adrese: info@spsstrebic.cz nebo osobně na sekretariátu školy – Kubišova 1214/9, Třebíč

10.  Příjem žádostí

Žádost o poskytnutí informací a další podání doručené poštou přijímá administrativní pracovnice školy paní Lenka Novotná. Po jejích zaevidování je neprodleně předá statutárnímu zástupci. Žádosti doručené osobně, elektronickou poštou, faxem, nebo na jiných nosičích dat přijímá ředitel školy v ředitelně na adrese Kubišova 1214/9, Třebíč.

11.  Opravné prostředky

Proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnout informace lze podat odvolání k místně příslušnému krajskému úřadu, prostřednictvím ředitele školy a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti.

12.  Formuláře ke stažení

13.  Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Životní situace jsou strukturované popisy řešení úkonů ve vztahu k orgánům veřejné moci. Jednotlivé popisy mají přesně danou strukturu, kterou při zveřejnění zadává a za správnost návodu odpovídá vždy uvedený zveřejňující subjekt.

14.  Předpisy 

14.1  Nejdůležitější

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy, zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, zákon č.500/2004 Sb.,
Kompletní sumář dokumentů je k dispozici u ředitele a jeho statutárního zástupce. 

14.2  Vydané právní předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

15.1  Sazebník úhrad za poskytování informací

16.  Výroční zpráva - poskytování informací

17. Poskytnutí dotace z rozvojového programu MŠMT „Rozvojový program na podporu školních            psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách na období leden – srpen 2017“ 

18. Poskytnutí účelové dotace na realizaci rozvojového programu Podpora odborného                        vzdělávání ve školním roce 2016/2017 (leden – srpen 2017)

Nahoru

Zeptejte se nás

Jméno a příjmení *
E-mail *
Zpráva *

Kontakty

Střední škola stavební Třebíč

Kubišova 1214/9
674 01 Třebíč

Informační linky:

Telefon: 568 606 410, 568 606 411
Fax: 568 606 422
E-mail: info@spsstrebic.cz
WWW: https://www.stavtr.cz

Kudy k nám