RVP Stavebnictví 36-47-M/01, zaměření Architektura a design interiérů

Čím je tento obor charakteristický?

Jedná se o čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou. Studijní obor spojuje všeobecné a odborné vzdělávání. Všeobecná složka vzdělání má za úkol rozvíjet intelektuální schopnosti, klíčové dovednosti a připravovat na práci s informačními zdroji. Odborným vzděláním rozšiřuje základní znalosti v oblasti technické a umělecké, zaměřuje se na navrhování moderních interiérů.

Pro koho je obor určen?

Stavebnictví je obor vhodný pro chlapce i dívky, absolventy základních škol se zájmem o architekturu a design ve stavebnictví a práci s výpočetní technikou, kteří se chtějí po skončení střední školy uplatnit na trhu práce v oborech zabývajících se navrhováním interiérů a realizací staveb nebo pokračovat ve studiu na vysoké škole, případně vyšší odborné škole technického nebo uměleckého směru.

Čím je obor specifický na naší škole?

  • V prvních dvou ročnících studia je kladen důraz na rozšíření všeobecných znalostí, zejména z matematiky, fyziky, výpočetní techniky a jazyků.
  • Zároveň se studenti seznamují s odbornými předměty, jako je odborné kreslení, stavební materiály a pozemní stavitelství, pronikají do základů stavební mechaniky. Naučí se ovládat grafický program AutoCAD, pomocí kterého zpracovávají první stavební výkresy.
  • Ve třetím a čtvrtém ročníku tvoří obsahovou náplň především profilové odborné předměty, jako je design interiérů, pozemní stavitelství, konstrukční cvičení, geodézie, stavební provoz a řízení staveb. V předmětu konstrukční cvičení se za pomoci výpočetní techniky žáci učí navrhovat kompletní projekty rodinných domů v programu ArchiCAD, Atlantis. Dále se zaměřují na tvorbu interiérů.
  • V rámci ekonomických předmětů se žáci seznamují s legislativní přípravou při realizaci staveb a zároveň probíhá výuka tvorby rozpočtů, při které jsou využívány programy pro oceňování staveb EuroCALC, Building Power.
  • Všechny teoretické znalosti jsou provázány s praxí. Ve všech ročnících jsou pořádány odborné exkurze na stavby a do designových studií. Nedílnou součástí výuky je také odborná praxe, kterou z velké části absolvují studenti u stavebních firem.

Jaké je uplatnění absolventa?

Absolvent je schopen navrhovat různá řešení interiérů místností, využívá moderní designové prvky a nové materiály. Jako budoucí projektant umí zpracovat projektovou dokumentaci staveb odpovídající náročnosti, zastane funkci referenta státní správy a samosprávy, vyhodnocuje a sjednocuje požadavky investora a dotčených orgánů státní správy. Absolvent je připraven ke studiu architektury a designu na vysokých školách.

Prezentace oboru Stavebnictví se zaměřením Architektura a design

 

 

Nahoru

Zeptejte se nás

Jméno a příjmení *
E-mail *
Zpráva *

Kontakty

Střední škola stavební Třebíč

Kubišova 1214/9
674 01 Třebíč

Informační linky:

Telefon: 568 606 410, 568 606 411
Fax: 568 606 422
E-mail: info@spsstrebic.cz
WWW: https://www.stavtr.cz

Kudy k nám