36-45-M/01 Technická zařízení a energetická náročnost budov

Čím je obor Technická zařízení  a energetická náročnost budov charakteristický?

Jedná se čtyřletý studijní obor zakončený  maturitní zkouškou. Obor Technická zařízení budov má na naší škole více jak třicetiletou tradici a patří do skupiny klasických technických oborů. Vzdělávací obsah se skládá ze dvou částí - části všeobecně vzdělávací a části odborné. Část všeobecně vzdělávací vytváří potřebný základ pro vykonání státní části maturitní zkoušky. Odborná složka vytváří široký odborný základ potřebný pro vykonání profilové části maturitní zkoušky, pro přechod do praxe i pro studium na vysokých a vyšších odborných školách.

Komu je tento obor určen?

Obor Technická zařízení budov je vhodný pro chlapce i dívky se zájmem o techniku, stavebnictví a práci s výpočetní technikou. Obor zaujme především ty žáky, kteří chtějí vědět, jak se dá v budovách vytvářet příjemné prostředí pomocí moderních technologií, jak efektivně využívat energetických zdrojů, zejména tepla, jak minimalizovat energetickou náročnost budov, jak zajistit obyvatelům dostatek vody a čistého vzduchu. Žáci se v průběhu studia učí hledat efektivní řešení s využitím obnovitelných zdrojů energií.

 Čím je charakteristická inovace vzdělávacího obsahu zaměřená na termografickou diagnostiku budov, moderní způsoby vytápění  a obnovitelné zdroje energie?

Inovovaný vzdělávací obsah je jedinečný v ČR. Výuka vychází ze základního principu, že pouze plně funkční budova může být dokonalá a krásná a provozně nenáročná. Využití termografických metod při posuzování funkčnosti stavebních konstrukcí, technických zařízení budov a elektrických zařízení patří k nejmodernějším diagnostickým postupům.

Teoretické a praktické poznatky z oblasti termografie vytváří důležitý předpoklad pro to, aby žáci dokázali identifikovat poruchy stavebních konstrukcí z pohledu tepelných ztrát budovy. Široký odborný základ v oblasti technických zařízeních budov a stavebních konstrukcí jim umožní vzniklý problém analyzovat a navrhnout efektivní řešení s využitím moderních poznatků z oblasti měření a regulací otopných soustav. Vzniká tak naprosto unikátní propojení několika oblastí, které umožňuje komplexní řešení. Žáci v průběhu studia pracují s nejmodernější termografickou technikou, zejména s různými typy termokamer. Učí se bezkontaktním způsobem analyzovat povrchové teploty staveb a zařízení a ze získaných výsledků vyvozovat správné závěry. Zejména se zaměřují na:

 • kontrolu tepelně izolačních vlastností stavebních konstrukcí a zařízení pro výrobu a distribuci tepla;
 • optimalizaci stavebních projektů z pohledu tepelné pohody;
 • vyhledávání rizikových míst z hlediska požární ochrany;
 • využití obnovitelných zdrojů energie.

 Odborné oblasti studia:

 • termografická  diagnostika
 • měření a regulace  otopných soustav
 • moderní způsoby vytápění a obnovitelné zdroje energie
 • větrání, klimatizace a rekuperace
 • zásobování plynem
 • zdravotní technika
 • pozemní stavitelství

Náplň studia:

V prvních dvou ročnících studia je kladen důraz na rozšíření všeobecných znalostí zejména z matematiky, fyziky, informačních a komunikačních technologií, českého jazyka a cizích jazyků. Zároveň se žáci seznamují s odbornými předměty technické a technologické přípravy jako je odborné kreslení, materiály. Důraz je kladen na technický projev. V rámci výuky praxe se studenti naučí základní pracovní dovednosti potřebné při realizaci staveb. Osvojí si základní technologické postupy z oblasti vytápění a zdravotní techniky, jako např. svařování plastů, pájení rozvodů z mědi apod.

Ve třetím a čtvrtém ročníku tvoří obsahovou náplň především profilové odborné předměty. Jedná se o moderní způsoby vytápění s důrazem na snižování energetické náročnosti budov. Využití obnovitelných zdrojů energií,  provádění termografické diagnostiky . V předmětu konstrukční cvičení studenti využívají nejmodernější software, který pracuje podle platných norem. AutoCAD, CADKON +2D, CADKON + TZB 2013 v modulech zdravotechnika, vytápění, vzduchotechnika. Pro tepelně technické výpočty a energetické posouzení budov studenti používají program PROTECH. V laboratorním cvičení si studenti ověřují praktickými měřeními poznatky, které nabyli v teoretických předmětech. Součástí výuky je vyhodnocení naměřených údajů s návrhem energetických úspor. V oblasti regulace a měření studenti získají znalosti, díky kterým se dá minimalizovat energetická náročnost při provozu budov.

Ve všech ročnících jsou pořádány odborné exkurze na stavby a do výrobních závodů. Nedílnou součástí výuky je také odborná praxe, kterou z velké části absolvují studenti u stavebních firem.

Vzájemným propojením poznatků se utváří konečný profil absolventa, který je dán školním vzdělávacím programem.

 Jaké je uplatnění absolventa v praxi?

Absolvent studijního oboru Technická zařízení budov s inovovaným vzdělávacím obsahem  zaměřeným  na studium s orientací na energetickou náročnost budov, nízkoenergetické stavby, měření a regulaci otopných  soustav, termografickou diagnostiku, obnovitelné  zdroje energií, klimatizaci a rekuperaci nachází široké uplatnění jako:

 • projektant v oblasti technických zařízení budov;
 • technik v oblasti přípravy staveb, jejich realizace, v oblasti investic;
 • mistr nebo stavbyvedoucí technických zařízení budov;
 • jako referent státní správy v oblasti správních institucí;
 • obchodník při prodeji materiálů a výrobků z oboru technických zařízení budov,
 • diagnostik v oblasti termografie.

Absolvent studijního oboru Technická zařízení budov je připraven ke studiu na vysokých školách především technického směru.

Absolvent je veden ke vzdělání tak, aby získal návyky a dovednosti potřebné pro celoživotní vzdělávání.

 

Nahoru

Zeptejte se nás

Jméno a příjmení *
E-mail *
Zpráva *

Kontakty

Střední škola stavební Třebíč

Kubišova 1214/9
674 01 Třebíč

Informační linky:

Telefon: 568 606 410, 568 606 411
Fax: 568 606 422
E-mail: info@spsstrebic.cz
WWW: https://www.stavtr.cz

Kudy k nám