Technická zařízení a energetická náročnost budov

Komu je obor určen?

Obor Technická zařízení budov je vhodný pro chlapce i dívky se zájmem o techniku, stavebnictví a práci s výpočetní technikou. Obor zaujme především ty žáky, kteří chtějí vědět, jak se dá v budovách vytvářet příjemné prostředí pomocí moderních technologií, jak efektivně využívat energetických zdrojů, zejména tepla, jak minimalizovat energetickou náročnost budov, jak zajistit obyvatelům dostatek vody a čistého vzduchu. Žáci se v průběhu studia učí hledat efektivní řešení s využitím obnovitelných zdrojů energií.

Čím je charakteristická inovace vzdělávacího obsahu zaměřená na termografickou diagnostiku budov, moderní způsoby vytápění  a obnovitelné zdroje energie?

Inovovaný vzdělávací obsah je jedinečný v ČR. Výuka vychází ze základního principu, že pouze plně funkční budova může být dokonalá a krásná a provozně nenáročná. Využití termografických metod při posuzování funkčnosti stavebních konstrukcí, technických zařízení budov a elektrických zařízení patří k nejmodernějším diagnostickým postupům.

Žáci v průběhu studia pracují s nejmodernější termografickou technikou, zejména s různými typy termokamer. Učí se bezkontaktním způsobem analyzovat povrchové teploty staveb a zařízení a ze získaných výsledků vyvozovat správné závěry. Zejména se zaměřují na:

 • kontrolu tepelně izolačních vlastností stavebních konstrukcí a zařízení pro výrobu a distribuci tepla;
 • optimalizaci stavebních projektů z pohledu tepelné pohody;
 • vyhledávání rizikových míst z hlediska požární ochrany;
 • využití obnovitelných zdrojů energie.

 Odborné oblasti studia:

 • termografická  diagnostika
 • měření a regulace  otopných soustav
 • moderní způsoby vytápění a obnovitelné zdroje energie
 • větrání, klimatizace a rekuperace
 • zásobování plynem
 • zdravotní technika
 • pozemní stavitelství

Náplň studia:

V prvních dvou ročnících studia je kladen důraz na rozšíření všeobecných znalostí zejména z matematiky, fyziky, informačních a komunikačních technologií, českého jazyka a cizích jazyků. Zároveň se žáci seznamují s odbornými předměty technické a technologické přípravy jako je odborné kreslení, materiály. Důraz je kladen na technický projev. V rámci výuky praxe se studenti naučí základní pracovní dovednosti potřebné při realizaci staveb. Osvojí si základní technologické postupy z oblasti vytápění a zdravotní techniky, jako např. svařování plastů, pájení rozvodů z mědi apod.

Ve třetím a čtvrtém ročníku tvoří obsahovou náplň především profilové odborné předměty. Jedná se o moderní způsoby vytápění s důrazem na snižování energetické náročnosti budov. Využití obnovitelných zdrojů energií,  provádění termografické diagnostiky . V předmětu konstrukční cvičení studenti využívají nejmodernější software, který pracuje podle platných norem. AutoCAD, CADKON +2D, CADKON + TZB 2013 v modulech zdravotechnika, vytápění, vzduchotechnika. Pro tepelně technické výpočty a energetické posouzení budov studenti používají program PROTECH. V laboratorním cvičení si studenti ověřují praktickými měřeními poznatky, které nabyli v teoretických předmětech. Součástí výuky je vyhodnocení naměřených údajů s návrhem energetických úspor. V oblasti regulace a měření studenti získají znalosti, díky kterým se dá minimalizovat energetická náročnost při provozu budov.

Ve všech ročnících jsou pořádány odborné exkurze na stavby a do výrobních závodů. Nedílnou součástí výuky je také odborná praxe, kterou z velké části absolvují studenti u stavebních firem.

Vzájemným propojením poznatků se utváří konečný profil absolventa, který je dán školním vzdělávacím programem.

Jaké je uplatnění absolventa v praxi?

Absolvent studijního oboru Technická zařízení budov s inovovaným vzdělávacím obsahem  zaměřeným  na studium s orientací na energetickou náročnost budov, nízkoenergetické stavby, měření a regulaci otopných  soustav, termografickou diagnostiku, obnovitelné  zdroje energií, klimatizaci a rekuperaci nachází široké uplatnění jako:

 • projektant v oblasti technických zařízení budov;
 • technik v oblasti přípravy staveb, jejich realizace, v oblasti investic;
 • mistr nebo stavbyvedoucí technických zařízení budov;
 • jako referent státní správy v oblasti správních institucí;
 • obchodník při prodeji materiálů a výrobků z oboru technických zařízení budov,
 • diagnostik v oblasti termografie.

Absolvent studijního oboru Technická zařízení budov je připraven ke studiu na vysokých školách především technického směru.

Absolvent je veden ke vzdělání tak, aby získal návyky a dovednosti potřebné pro celoživotní vzdělávání.

 

Nahoru

Zeptejte se nás

Jméno a příjmení *
E-mail *
Zpráva *

Kontakty

Střední škola stavební Třebíč

Kubišova 1214/9
674 01 Třebíč

Informační linky:

Telefon: 568 606 410, 568 606 411
Fax: 568 606 422
E-mail: info@spsstrebic.cz
WWW: https://www.stavtr.cz

Kudy k nám