36-64-H/01 Tesař

Obor je zařazen do programu Kraje Vysočina na podporu učňovského vzdělávání (více Stipendium oboru Tesař).

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout žákům širší rozsah všeobecných odborných znalostí, které jim umožní lépe se zařadit do výrobního procesu po ukončení studia. Organizace studia v 1. ročníku umožňuje žákům volit budoucí odbornou kvalifikaci na základě jejich zájmu s přihlédnutím k možnostem a potřebám trhu práce.

Výuka odborných předmětů v 1. ročníku studia je zaměřena na základy ručního zpracování dřeva, základní tesařské práce a základní truhlářské práce. Žáci získají teoretické vědomosti a praktické dovednosti, které jim umožní získat představu o jednotlivých profesích, ve kterých mohou získané poznatky použít. Budou schopni objektivně posoudit svoje schopnosti a posoudit zvolené odborné zaměření studia.

Ve 2. ročníku se výuka odborných předmětů zaměřuje na rozšíření odborných vědomostí a dovedností, které vytvářejí základ a předpoklady pro specializovanou profesní orientaci ve 3.  ročníku studia.

Upravený vzdělávací program nabízí žákům širší možnosti pro volbu budoucího povolání. Větší variabilita vzdělávací nabídky klade vyšší požadavky na organizaci výuky ve škole a vyžaduje velmi úzkou spolupráci s žáky a jejich rodiči především v prvních dvou ročnících studia. Posiluje se poradenská úloha školy, která při respektování zájmu žáků bude moci více ovlivňovat jejich profesní orientaci podle potřeb podnikatelské sféry a tím přispívat k uplatnitelnosti absolventů na trhu práce.

Po ukončení přípravy v učebním oboru a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky je absolvent připraven k výkonu činností v podmínkách jak průmyslové, tak i živnostenské výroby, popř. oprav či servisu:

 • číst stavební výkresy a orientovat se v projektové a technické dokumentaci;
 • zhotovit jednoduché tesařské výkresy a náčrty;
 • hotové dílo zaměřit a zakreslit do výkresu;
 • provádět jednoduché výpočty z oboru, rozměřovat a zakládat jednoduché tesařské konstrukce podle prováděcího výkresu;
 • volit správný technologický postup a organizaci práce;
 • volit vhodný materiál a výrobky a správně je používat při provádění tesařských konstrukcí;
 • připravovat a používat potřebné nářadí, pomůcky, stroje a zařízení a udržovat je;
 • ručně opracovat a strojně obrábět dřevo;
 • ručně opracovat kovové prvky tesařských konstrukcí (kotevní železa, třmeny aj.);
 • posoudit optimální pracovní podmínky pro tesařské práce, jako jsou teplota vzduchu, vlhkost aj.;
 • dopravit materiál a připravit jej před jeho zpracováním;
 • vázat a montovat jednoduché tesařské konstrukce;
 • adaptovat narušené tesařské konstrukce;
 • rozeznávat vady dřeva;
 • volit vhodné ochranné prostředky proti dřevokaznému hmyzu, houbám a povětrnostním vlivům;

Podrobný učební plán oboru Tesař 

Nahoru

Zeptejte se nás

Jméno a příjmení *
E-mail *
Zpráva *

Kontakty

Střední škola stavební Třebíč

Kubišova 1214/9
674 01 Třebíč

Informační linky:

Telefon: 568 606 410, 568 606 411
Fax: 568 606 422
E-mail: info@spsstrebic.cz
WWW: https://www.stavtr.cz

Kudy k nám